1. Verwerking: Welke verwerkingen voeren wij uit op uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 en de organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw persoonsgegevens kunnen worden onderworpen aan sommige van de volgende verwerkingen:

 • TR04 - Reclamecampagnes (Rechtsgrondslag: Wet 34/1988, van 11 november, Algemene reclamewet).
 • TR08 - Verzamelen van de mening van betrokkenen (Rechtsgrondslag: Verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en LOPD).
 • TR03 - Selectie van eigen personeel (Rechtsgrondslag: Koninklijk Wetsbesluit 3/2015, van 23 oktober, houdende goedkeuring van de herziene tekst van de Arbeidswet).
 • TG01 - Eigen boekhouding en administratie, als verantwoordelijke voor de boekhouding (Rechtsgrondslag: Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre, por el que se regula el Plan General Contable).
 • TG25 - Verzameling van gegevens voor het eigen belastingbeheer (Rechtsgrondslag: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
 • TG12 - Eigen arbeidsbeheer: gegevensverzameling (Rechtsgrondslag: Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
 • TR09 - Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in de toegepaste software (Rechtsgrondslag: Verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en LOPD).
 • TE08 - Bescherming van persoonsgegevens (Rechtsgrondslag: Verordening (EU) 2016/679 en organieke wet 3/2018).
 • TE02 - Preventie van beroepsrisico's (Rechtsgrondslag: Wet 31/1995, van 8 november, inzake de preventie van beroepsrisico's).
 • TE07 - Vernietiging van documenten (Rechtsgrondslag: Reglamento (UE) 2016/679)
 • TV01 - Verkoop van diensten (rechtsgrondslag: handels- en belastingwetgeving)
 • TE03 - Transport- en/of pakketdiensten (Rechtsgrondslag: Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio).
 • TR05 - Elektronische post (Rechtsgrondslag: Wetboek van Koophandel en andere toepasselijke wetgeving).
 • TR01 - Verzoeken om ontvangen informatie (Rechtsgrondslag: Código de Comercio en andere commerciële bepalingen).
 • TR07 - Beheer van incidenten en/of inbreuken op de beveiliging (Rechtsgrondslag: Verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en LOPD).
 • TE04 - Beheer van eigen juridische aangelegenheden (Rechtsgrondslag: toepasselijke handels- en arbeidswetgeving).
 • TE01 - Onderhoud van IT-systemen (Rechtsgrondslag: Wetboek van Koophandel).

2. Verantwoordelijk: Wie zijn wij?

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Daarom stellen wij zowel de betrokkenen als de bevoegde instanties uitdrukkelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig in kennis van de volgende aspecten in verband met de verantwoordelijke voor de verwerking:

REINO DE JUGUETES WORLD, S.L.
B66487398
CL PORTAFERRISSA,22, Local B14
BARCELONA
08002
BARCELONA

pregoneroreal@reinodejuguetes.com

3. Doeleinden: Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In het kader van deze organisatie mogen wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Na te gaan of alle technische maatregelen die nodig zijn voor het correcte beheer van persoonsgegevens met de toegepaste software worden uitgevoerd.
 • Het verzenden van commerciële en/of reclame-informatie per e-mail.
 • Beheer van de door de belanghebbende over onze producten of diensten ontvangen verzoeken om informatie.
 • Exclusief beheer van interne incidenten die zijn opgespoord met inachtneming van de voorschriften van de RGPD.
 • Reclamecampagnes uit te voeren om onze diensten en/of producten bekendheid te geven.
 • Verzamelen van de mening van de betrokkenen.
 • Aanwerving van personeel om de nodige vacatures te vervullen.
 • Voldoen aan alle voorschriften van de wet op de preventie van beroepsrisico's.
 • Verzending van pakjes en correspondentie.
 • Behandelen van alle juridische problemen die het bedrijf aangaan.
 • Beheer, onderhoud en reparatie van computeropslagsystemen.
 • Acties om het eigen arbeidsbeheer uit te voeren.
 • Acties om eigen fiscaal en boekhoudkundig beheer uit te voeren.
 • Naleving van het beginsel van de beperking van de bewaringstermijn van persoonsgegevens.
 • Naleving van de voorschriften van Verordening (EU) 2016/679 en de organieke wet 3/2018.
 • Administratief beheer van particuliere klanten
 • Om de verkoop of de levering van de gecontracteerde dienst uit te voeren.

- Op basis van de verstrekte of verkregen informatie kan een commercieel of gebruikersprofiel worden opgesteld. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat in geen geval profielen zullen worden aangemaakt met de gegevens van een minderjarige.

- De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie of, in voorkomend geval, totdat u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende rubriek van onze website of stuur een e-mail naar het adres dat in de rubriek over de verantwoordelijke is vermeld.

4. Legitimiteit: Waarom gebruiken we ze? Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens om de volgende redenen te verwerken:

Uw ondubbelzinnige, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming, in de gevallen waarin deze wettelijk vereist is, zonder dat, in ieder geval, de intrekking ervan de uitvoering van een andere verwerking met een andere rechtmatigheid vereist, en zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van deze toestemming.

 • Una obligación legal del responsable del tratamiento.
 • La ejecución del contrato de prestación de servicios y/o de compraventa de los productos correspondientes, suscrito por usted.
 • La base legal para el tratamiento de sus datos es un interés legítimo del responsable. Dicho interés se apoya en la previa realización de un juicio de proporcionalidad o ponderación entre el interés legítimo del responsable y los intereses o derechos y libertades de los interesados. Esta ponderación ha implicado la evaluación del interés, la evaluación del impacto del tratamiento sobre los interesados, el equilibrio entre los dos conceptos anteriores y la implementación de garantías adicionales. Siendo la ponderación final favorable al responsable, el tratamiento puede llevarse a cabo de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Voor vragen of verduidelijkingen kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres dat is vermeld in het gedeelte over de verantwoordelijke voor de verwerking.

5. Ontvangers: Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende bedrijven en organisaties:

 • Belastingdienst
 • Overheidsdienst voor arbeidsvoorziening
 • Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid
 • Nationaal agentschap voor gegevensbescherming
 • Banken en spaarbanken

- Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

6. Welke gegevens verwerken wij en hoe hebben wij die verkregen?

Uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de volgende bestanden, die eigendom zijn van de organisatie:

 • FG01 Beheer van de eigen boekhouding
 • FG02 Eigen arbeidsbeheer
 • FG15 Eigen belastingbeheer. Verzamelen van gegevens
 • FE01 Computeronderhoud
 • FE02 Preventie van beroepsrisico's
 • FE03 Vervoer en verzending
 • FE04 Eigen juridische zaken
 • FR01 Ontvangen verzoeken om informatie
 • FR03 Aanwerving van eigen personeel
 • FR04 Reclamecampagnes
 • FR05 E-mails
 • FR07 Incidentenbeheer en/of inbreuken op de beveiliging
 • FR08 Verzamelen van feedback van belanghebbenden
 • FR09 Beveiliging van hardware en software
 • FE07 Vernietiging van documenten
 • FE08 Bescherming van persoonsgegevens
 • FP01 Klanten

- De persoonsgegevens die wij in onze organisatie verwerken, zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

De betrokkene zelf

7. Rechten: Welke rechten kunt u uitoefenen?

Wij garanderen u de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder informeren wij u dat u het recht heeft om:

 • Bevestiging te krijgen over de verwerking van uw gegevens.
 • het recht van toegang tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken uit te oefenen en informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie verwerkte gegevens, de mogelijke ontvangers, de bewaartermijn, de oorsprong van de gegevens en, in voorkomend geval, profilering of geautomatiseerde besluitvorming.
 • Uitoefening van het recht op correctie. Wij herinneren u eraan dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken steeds een getrouwe weergave van de werkelijkheid moeten zijn, dus aarzel niet om gebruik te maken van uw recht in geval van wijziging, verandering of annulering van gegevens. U garandeert dat de persoonlijke gegevens die u ons op welke wijze dan ook hebt verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat zijn, en u verbindt zich ertoe ons op de hoogte te brengen van elke wijziging of aanpassing daarvan, en u bent als enige verantwoordelijk voor verlies of schade aan de verantwoordelijke persoon of aan derden als gevolg van de mededeling van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie.
 • Om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; in dat geval zal onze organisatie de verwerking van de gegevens stopzetten, tenzij er legitieme redenen zijn om dat niet te doen.
 • de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer wij niet langer gerechtigd zijn deze te verwerken.
 • de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen, wanneer de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt en op voorwaarde dat u met onze entiteit verbonden bent op basis van een ondertekend contract of dat u uw toestemming hebt gegeven voor de uitgevoerde verwerking. In dergelijke gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te ontvangen of, indien technisch haalbaar, rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij uw gegevens alleen bewaren met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen.
 • U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, behalve in de bij wet bepaalde gevallen, door middel van een door u ondertekend schriftelijk verzoek of, in voorkomend geval, door uw vertegenwoordiger, gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking, op de daartoe in het eerste deel vermelde adressen, of fysiek in een van onze vestigingen.

 • U hebt ook het recht om klachten in te dienen, hetzij bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (op de website https://www.agpd.es/), hetzij bij de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit.
 • U kunt ook naar het Hof van Justitie stappen om schadevergoeding te eisen.
 • Ten slotte hebt u het recht om uw toestemming in te trekken, met hetzelfde gemak waarmee u ze hebt gegeven. U kunt dit doen door naar onze website te gaan, waar u de informatie vindt die u nodig hebt om de toestemming die u ons hebt gegeven om deze mededelingen te doen, snel en gemakkelijk in te trekken. U kunt ook een e-mail sturen naar het adres dat is vermeld in het gedeelte over de verantwoordelijke persoon.
 • Wij informeren u tevens dat wij bij elke verwerking van uw persoonsgegevens de mogelijke bedreigingen en gevolgen vaststellen die daaruit kunnen voortvloeien, en zo mogelijk de potentiële schade beperken of wegnemen door de toepassing van de desbetreffende veiligheidsmaatregelen, die periodiek worden getoetst om hun doeltreffendheid te bepalen.

Ons controlesysteem stelt ons tevens in staat de beginselen van de verwerking van uw gegevens na te leven, door aan de betrokkene het beginsel van de beperking tot het doel van de verwerking, het beginsel van de beperking tot de bewaartermijn, het beginsel van de minimalisering van gegevens, alsmede het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te kunnen aantonen.

Ten slotte delen wij u ook mee dat u periodiek enquêtes zult ontvangen die ons in staat stellen uw mening te kennen over eventuele suggesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook om te kunnen voldoen aan het beginsel van transparantie en nauwkeurigheid van de verwerkte gegevens.

Als u twijfels of vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het in het eerste deel vermelde e-mailadres.

Met vriendelijke groeten,

De verantwoordelijke.